Clausius-Clapeyron方程的统计热力学修正
刘国杰, 黑恩成
Clausius-Clapeyron方程的统计热力学修正
刘国杰, 黑恩成
大学化学 . 2004, (5): 46 -50 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-8438.2004.05.015