TiO2纳米粉体的掺杂改性及光催化性能研究——伯苓班无机综合实验
朱宝林,张沙沙,霍国钠,马露露,李振宁,赵臻翔,申启捷,邱晓航
Doping and Photocatalytic Performance of TiO2 Nanopowder: An Inorganic Comprehensive Experiment for Boling Class
Baolin Zhu,Shasha Zhang,Guona Huo,Lulu Ma,Zhenning Li,Zhenxiang Zhao,Qijie Shen,Xiaohang Qiu
大学化学 . 2020, (2): 50 -57 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX201905084