p( V m- b)= RT实际气体在一些热力学过程中的应用
金明善, 杨树斌, 李庆忠
Application of Real Gas Which Obeys the Equation of State p( V m- b)= RT in Thermodynamic Process
Mingshan Jin, Shubin Yang, Qingzhong Li
大学化学 . 2021, (4): 2005034 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202005034