University Chemistry ›› 1997, Vol. 12 ›› Issue (3): 55-58.doi: 10.3866/PKU.DXHX19970320

• Book Reviews • Previous Articles     Next Articles

他山之石 可以攻玉——试评两本教科书:《现代化学原理》和《无机化学》

金若水, 谢高阳   

  • Published:1997-05-15