University Chemistry ›› 2020, Vol. 35 ›› Issue (1): 125-149.doi: 10.3866/PKU.DXHX201908043

• Chemical Olympiad Competition • Previous Articles    

The Theory Exam Questions for 51st International Chemical Olympiad

Qisheng Song1, Bin Zhang1, Shoufei Zhu2, Dongsheng Guo2, Guangxin Liang2, Yingxia Wang3, Jian Pei3,*(), Lianyun Duan3   

  1. 1 School of Chemistry and Chemical Engineering, Shandong University, Jinan 250100, P. R. China
    2 College of Chemistry, Nankai University, Tianjin 300071, P. R. China
    3 College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P. R. China
  • Received:2019-08-28 Accepted:2019-09-06 Published:2020-01-09
  • Contact: Jian Pei E-mail:jianpei@pku.edu.cn