Construction and Teaching Practice of Enhanced Experiments for Top Talents in Chemistry-Major
Yanping REN,Yinyun LÜ,Xiao ZHENG,Min LIN,Wensheng XIA
University Chemistry . 2019, (10): 95 -100 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX201906004