Exploration and Reflection of Blended and Personalized Learning Mode for Student-Centered Teaching of Analytical Chemistry Course
Qianying Sheng, Wenqing Zhang, Yan Wang, Yi Zhao, Haiyan Liu, Junhong Qian, Bo Zhang, Qing Wang, Ping Hu
University Chemistry . 2021, (1): 2002027 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202002027