The Research and Practice of the Development of the National First-Class Chemistry Major in Local Higher Normal University: Taking Guangxi Normal University as an Example
Jianhua Qiu, Xingcan Shen, Jingjun Tang, Yanhong Xu, Bangping Jiang
University Chemistry . 2021, (5): 2010072 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202010072