Teaching Practice and Reflection of "Instrumental Analysis Experiment" Online and Offline Course: Taking Gas Chromatography Experiment as an Example
Wei Shao, Wanqun Zhang, Wanqun Hu, Weiwei Li, Xiang Sheng, Yuping Ke, Kaiping Yang, Qing Sun, Pingping Zhu
University Chemistry . 2021, (7): 2012012 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202012012