Design of Experiment for Determination of Caffeine Content by Ultra Performance Convergence Chromatography
Yifan Xie, Liyun Yao, Zhonghong Yan, Yuxing Cai, Yujie Jin, Ning Li
University Chemistry . 2021, (9): 2011055 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202011055