Laboratory Teaching Results and Discussions of "Determination of Kinetic Constants of the Hydrolysis Reaction of trans/ cis-[Co(en) 2Cl 2]Cl Complexes"
Chunyan Zhang, Xiaoqing Ouyang, Chanzi Ruan, Yinyun Lü, Rui Pan, Yuhua Weng, Zhiqiang Dong, Zhenling Xu, Shunü Peng, Huamin Li, Yanping Ren
University Chemistry . 2021, (8): 2011035 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202011035