Exploration and Practice of the Construction of the First-Class Major Applied Chemistry of ECUST
Wenqing Zhang, Shouhong Xu, Zhizhen Xu, Ping Hu, Qianfu Luo, Chengyun Wang
University Chemistry . 2021, (5): 2012051 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202012051