Reversible Cyclic Voltammograms and Electrocatalytic Detection of Vitamin C by Carbon Nanotube Modified Electrode: A Comprehensive Electrochemical Experiment
Kunqi Wang, Zhen Ren, Xiaona Ji, Yan Zuo, Huanxin Yang
University Chemistry . 2021, (9): 2101025 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202101025