Exploration and Practice of the Flipped Classroom Mode in the Teaching of Organic Chemistry Experiments
Nengfang She, Chunfeng Zeng, Xuchen Zhang, Yunfeng Cao, Yingying Zhang, Guangao Yu, Hong Yuan
University Chemistry . 2021, (7): 2102005 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202102005