α, β-不饱和羰基化合物K带位置计算问题的讨论
夏玮,刘海燕,钱俊红,张文清,徐志珍,胡坪,王燕

Discussion on Calculation of K-Band Position of α, β-Unsaturated Carbonyl Compounds
Wei XIA,Haiyan LIU,Junhong QIAN,Wenqing ZHANG,Zhizhen XU,Ping HU,Yan WANG
表6 化合物D的K带位置计算(单位:nm)
母体结构
共轭体系的结构改变
α, β-不饱和醛基本值
延伸的共轭双键1个
同环二烯1个
210
30
39
共轭体系上取代基的贡献 α位烷基取代1个
δ更高位置烷基取代1个
10
18
λmax (计算值) 307
λmax (实测值) 302