α, β-不饱和羰基化合物K带位置计算问题的讨论
夏玮,刘海燕,钱俊红,张文清,徐志珍,胡坪,王燕

Discussion on Calculation of K-Band Position of α, β-Unsaturated Carbonyl Compounds
Wei XIA,Haiyan LIU,Junhong QIAN,Wenqing ZHANG,Zhizhen XU,Ping HU,Yan WANG
表7 化合物E的K带位置计算(单位:nm)
母体结构 α, β-不饱和酸基本值 195
共轭体系的结构改变 /
共轭体系上取代基的贡献 α位烷基取代1个
β位烷基取代1个
10
12
λmax (计算值) 217
λmax (实测值) 217