Ugi四组分一锅法高效合成结构独特的活性生物碱化合物
李厚金, 许阳, 钟云竹, 章笑研, 朱芳, 陈六平

Synthesis of Unique Bioactive Alkaloids by Ugi Four-Component One-Pot Reaction
Houjin Li, Yang Xu, Yunzhu Zhong, Xiaoyan Zhang, Fang Zhu, Liuping Chen
表1 实验筛选结果分析
产物编号反应原料产物分子式产物分子量(m/z)实际测得的分子量(m/z)
氨基酸异腈
1L-色氨酸异丁醛叔丁基异腈C21H31N3O3373374 [M + H]+, 396 [M + Na]+
2异氰基乙酸乙酯C21H29N3O5403404 [M + H]+, 426 [M + Na]+
3苄基异腈C24H29N3O3407408 [M + H]+, 430 [M + Na]+
4环己基异腈C23H33N3O3399400 [M + H]+, 422 [M + Na]+
5苯甲醛叔丁基异腈C24H29N3O3407408 [M + H]+, 430 [M + Na]+
6异氰基乙酸乙酯C24H27N3O5437438 [M + H]+
7苄基异腈C27H27N3O3441442 [M + H]+
8环己基异腈C26H31N3O3433434 [M + H]+
9对羟基苯甲醛叔丁基异腈C24H29N3O4423424 [M + H]+
104-氟-3-硝基苯甲醛C24H27FN4O5470469 [M ? H]?
11L-酪氨酸异丁醛叔丁基异腈C19H30N2O4350351 [M + H]+, 373 [M + Na]+
12苯甲醛C22H28N2O4384385 [M + H]+, 407 [M + Na]+
13L-苏氨酸异丁醛C14H28N2O4288289 [M + H]+, 311 [M + Na]+
14苯甲醛C17H26N2O4322323 [M + H]+, 345 [M + Na]+
15L-丝氨酸异丁醛C13H26N2O4274275 [M + H]+
16苯甲醛C16H24N2O4308347 [M + K]+
17L-天冬酰胺异丁醛C14H27N3O4301302 [M + H]+
18苯甲醛C17H25N3O4335336 [M + H]+, 358 [M + Na]+
19L-谷氨酰胺异丁醛C15H29N3O4315316 [M + H]+
20苯甲醛C18H27N3O4349350 [M + H]+, 372 [M + Na]+
21L-蛋氨酸异丁醛C15H30N2O3S318319 [M + H]+
22苯甲醛C18H28N2O3S352353 [M + H]+