Ugi四组分一锅法高效合成结构独特的活性生物碱化合物
李厚金, 许阳, 钟云竹, 章笑研, 朱芳, 陈六平

Synthesis of Unique Bioactive Alkaloids by Ugi Four-Component One-Pot Reaction
Houjin Li, Yang Xu, Yunzhu Zhong, Xiaoyan Zhang, Fang Zhu, Liuping Chen
图1 Ugi反应机理图示