t图方法解读吸附参数
张伟庆, 张建辉, 胡谷平

Interpretation of Adsorption Parameters Using t-Polt Method
Weiqing Zhang, Jianhui Zhang, Guping Hu
图3 用不同参考吸附线或模型计算所得t图对比