trans/cis-[Co(en)2Cl2]Cl配合物水解反应动力学常数测定”实验教学实施结果与探讨
张春艳, 欧阳小清, 阮婵姿, 吕银云, 潘蕊, 翁玉华, 董志强, 许振玲, 彭淑女, 李华敏, 任艳平

Laboratory Teaching Results and Discussions of "Determination of Kinetic Constants of the Hydrolysis Reaction of trans/cis-[Co(en)2Cl2]Cl Complexes"
Chunyan Zhang, Xiaoqing Ouyang, Chanzi Ruan, Yinyun Lü, Rui Pan, Yuhua Weng, Zhiqiang Dong, Zhenling Xu, Shunü Peng, Huamin Li, Yanping Ren
表2 不同温度下trans-[Co(en)2Cl2]Cl配合物在中性和酸性介质中的水解反应速率常数
T/K 中性介质 酸性介质
拟合方程 R2 k/min−1 lnk 拟合方程 R2 k/min−1 lnk
293 y = 6.0 × 10−4x − 0.0047 0.9967 6.0 × 10−4 −7.42 y = 4.2 × 10−4x − 0.0023 0.9960 4.2 × 10−4 −7.78
298 y = 1.1 × 10−3x − 0.0091 0.9978 1.1 × 10−3 −6.81 y = 8.2 × 10−4x + 0.0013 0.9977 8.2 × 10−4 −7.11
303 y = 2.5 × 10−3x − 0.0129 0.9902 2.5 × 10−3 −5.99 y = 1.6 × 10−3x − 0.0085 0.9981 1.6 × 10−3 −6.44
313 y = 9.3 × 10−3x − 0.0040 0.9966 9.3 × 10−3 −4.68 y = 5.8 × 10−3x + 0.0228 0.9953 5.8 × 10−3 −5.15
323 y = 2.6 × 10−2x − 0.0048 0.9922 2.6 × 10−2 −3.65 y = 1.5 × 10−2x + 0.0173 0.9930 1.5 × 10−2 −4.20
333 y = 5.6 × 10−2x − 0.0241 0.9992 5.6 × 10−2 −2.88 y = 3.4 × 10−2x − 0.0012 0.9970 3.4 × 10−2 −3.38