HF溶液和HF-F-溶液的多重平衡计算
张颖, 权新军

Multi-Equilibrium Calculations for HF Solution and HF-F- Solution
Ying Zhang, Xinjun Quan
表1 HF溶液中F?和H+离子浓度的对比计算结果
c/(mol·L?1) [F?]/(mol·L?1)相对误差 [H+]/(mol·L?1)相对误差
式(1)式(2)本法式(1)式(2)本法
1.00 × 10?3 5.39 × 10?4 5.38 × 10?4 0.19% 5.39 × 10?4 5.39 × 10?4 0
5.00 × 10?3 1.49 × 10?3 1.47 × 10?3 1.36% 1.49 × 10?3 1.50 × 10?3 ?0.67%
1.00 × 10?2 2.21 × 10?3 2.16 × 10?3 2.31% 2.21 × 10?3 2.25 × 10?3 ?1.78%
1.91 × 10?2 3.17 × 10?3 3.02 × 10?3 4.97% 3.15 × 10?3 3.27 × 10?3 ?3.67%
3.19 × 10?2 4.18 × 10?3 3.86 × 10?3 8.29% 4.19 × 10?3 4.41 × 10?3 ?4.99%
5.00 × 10?2 5.31 × 10?3 4.71 × 10?3 12.7% 5.31 × 10?3 5.77 × 10?3 ?7.97%
7.50 × 10?2 6.57 × 10?2 5.55 × 10?3 18.4% 6.57 × 10?2 7.44 × 10?3 ?11.7%
0.100 7.63 × 10?3 6.17 × 10?3 23.7% 7.63 × 10?3 9.00 × 10?3 ?15.2%
0.250 1.25 × 10?2 8.07 × 10?3 54.9% 1.25 × 10?2 1.75 × 10?2 ?28.6%
0.500 1.77 × 10?2 9.21 × 10?3 92.2% 1.77 × 10?2 3.07 × 10?2 ?42.3%
0.750 2.17 × 10?2 9.71 × 10?3 123% 2.17 × 10?2 4.38 × 10?2 ?50.5%
1.00 2.51 × 10?2 1.00 × 10?2 151% 2.51 × 10?2 5.73 × 10?2 ?56.2%