(2R, 3R)-1, 4-二甲氧基-1, 1, 4, 4-四苯基-2, 3-丁二醇合成方法研究进展
胡晓允, 单自兴
Progress on the Study on Synthetic Method of (2R, 3R)-1, 4-Dimethoxy-1, 1, 4, 4-Tetraphenylbutane-2, 3-Diol
Xiaoyun Hu, Zixing Shan
大学化学 . 2021, (4): 2005074 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202005074