A Scientific Debate Competition: Rumors Are Guilty Rather Than Salt
Yufei GONG,Yongjie CHE,Jianyun KONG,Xueli ZHENG
University Chemistry . 2019, (8): 118 -122 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX201901008