Preparation and Application of Fluorescent Carbon Dots
Yaru Yang, Feng Lu, Min Hu, Youshen Wu, Dan Xiang, Peihong Gao, Wen Zhang
University Chemistry . 2021, (8): 2009038 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202009038